https://www.livechatalternative.com/

Уведомление-изменение на ПУП

 

             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

                                          на  основание  чл.129, ал.2 от ЗУТ от  ЗУТ

 

 

Уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед № 230 / 13.06.2019 г. на Кмета на Община Чупрене е одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II, кв.35,  с.Чупрене, Община Чупрене с цел промяна предназначението на горепосочения имот от „за жилищно застрояване“ в територия с „за обществено обслужване“ и  отреждане „за магазин и кафене“, на основание чл.134, ал.1, т.1от ЗУТ.

Документацията може да разгледате в стая 14 етаж 1 в сградата на Община Чупрене, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването заинтересуваните лица могат  да подадат възражения до Администратевен съд Видин чрез Община Чупрене..