https://www.livechatalternative.com/

„Подобряване условията на живот на хора в неравностойно положение чрез предоставяне на мобилни услуги в община Чупрене”

 

„Подобряване условията на живот на хора в неравностойно положение чрез предоставяне на мобилни услуги в община Чупрене

                                 

                      ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

1.1.Местонахождение на инвестицията

Област Видин, Община Чупрене, с.Чупрене  – ЕКАТТЕ 81757, с.Долни Лом – ЕКАТТЕ  22424, с.Репляна – ЕКАТТЕ 62493, с.Върбово – ЕКАТТЕ 12797.

1.2.Цели на проекта (общи и конкретна)

Общата цел на проекта„Подобряване условията на живот на хора в неравностойно положение чрез предоставяне на мобилни услуги в община Чупрене е да се подобри достъпа на уязвимите групи от населението на община Чупрене до всякакъв вид социални услугичрез специализиран транспорт.

Конкретната целна настоящия проект е да се подсигури специализиран транспорт, който да е на разположение на всички центрове за социални услуги на територията на община Чупрене. Това са: „Домашен социален патронаж“, „Защитено жилище за мъже с психични разстройства с.Чупрене“,Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“ и „Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция“.

За да бъдат качествено обслужвани и обгрижвани всички тези потребители, имат нужда от специализиран транспорт – за посещение до лекар-специалист за преглед, за закупуване на лекарства, за посещение до ТЕЛК и др. Проектът включва:

Под-дейност 1: „Комплексна доставка на автомобил – ван за нуждите на „Домашен социален патронаж”, окомплектован с четири броя фабрично нови зимни гуми“

Под-дейност 2: „Комплексна доставка на автобус – превозен за нуждите на социални дейности в Община Чупрене, окомплектован с четири броя фабрично нови зимни гуми“

Ползи за Общината и целевите групи в резултат на изпълнението на проекта:

·         Подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение до основни социални услуги и повишаване на тяхното качество.

·         Повишаване на качеството на живот на групите в неравностойно положение – хора с увреждания и възрастни хора.

·         Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания на територията на община Чупрене.

                    Проектът е насочен към всички потребители на социални услуги в община Чупрене – възрастни хора и хора с

увреждания.  Общият им брой по последни данни е 635 души.

            Стойност на проекта – 82255,35 лв.