https://www.livechatalternative.com/

проект “Изграждане на туристически посетителски център и допълнителни атракции” в община Чупрене

                          

 

                                             ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Местонахождение на обекта

Територията на с.Долни Лом. Обектът се намира в югозападната част на селото и граничи с третокласния републикански път на запад, с общинския път за с.Горни Лом на юг и с река Лом на

Обхват на проекта

Проектът обхваща изграждане на нова сграда със застроена площ 236,22 кв.м, която включва следните помещения:

1.Зала за информация с площ от 58,55 кв.м

2.Изложбена зала с площ от 117,95 кв.м

3.Канцелария с площ от 12,45 кв.м

4.Склад с площ от 13,30 кв.м

Освен това е предвидено доставка на обзавеждане и оборудване за центъра, вертикална планировка, озеленяване и паркоустройство на района около сградата. Съществуващата вада, преминаваща през целия парцел, успоредно на реката е вкарана в малък воден канал през настилката и зелените площи. Пресичането му с входната рампа и мостчета ще бъде една от атракциите. Част от терена е предвиден за експозиция на открито

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да подкрепи развитието на Община Чупрене и прилежащите и територии като конкурентноспособна туристическа атракция, която допринася за развитието на устойчив туризъм, увеличаване на ползите от туризма и разнообразяване на туристическото предлагане.

С реализацията на проекта се цели да се развие конкурентноспособна туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители и да се подкрепи туристическа локализация, притежаваща значителен туристически потенциал

Финансирането е изцяло по ПРСР, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Чупрене и ДФ “Земеделие”. Предвидени са авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.

Проведена е обществена поръчка за строително-монтажни работи за изграждане на Туристическия център и доставка на оборудване. Предстои подписване на договор с  изпълнител и реализация на проекта през настоящата година