https://www.livechatalternative.com/

„Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство в община Чупрене“

Проект: „Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство в община Чупрене“

По Мярка 313:„Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР)

Стойност на проекта:99 365,78 лева

 

ОБЩАТА ЦЕЛ на проекта„Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство в община Чупрене” е да се развие интегриран селски туризъм на територията на община Чупрене.

КОНКРЕТНАТА ЦЕЛна проекта „Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство в община Чупрене” е изцяло да се обнови Туристическия информационен център в с.Чупрене. За тази целe направеноархитектурно заснеманена сградата, в което се предвиждат следните дейности:

–       ремонт на външната фасада на сградата в с.Чупрене;

–       обособяване на две помещения за представяне и експониране на местното природно и културно наследство на община Чупрене;

–       подреждане и аранжиране на три изложбени зали с предмети на местния бит, ноционални носии и др.

–        доставка на оборудване и обзавеждане за ТИЦ с.Чупрене

–       доставка на оборудване и обзавеждане за турлашки фолклорен събор;

За провеждането и организирането на известния Турлашкия фолклорен събор „ Кадакум прасе и ти вречу” е необходимо закупуването на следните съоръжения и оборудване:

·         Доставка и монтаж на сглобяема сцена;

·         Покрив за сглобяемата сцена;

·         Доставка на шатри;

·         Доставка на маси PVC;

·         Доставка на столове PVC;