https://www.livechatalternative.com/

Публичен търг с явно наддаване за учредяване правото на строеж върху частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 № 32/30.01.2020г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 533 от Протокол № 48 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Чупрене,

 

                                                    О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за учредяване правото на строеж върху частна общинска собственост:

120 кв. м. /сто и двадесет кв. м. / – част от Поземлен имот с идентификатор 81757.500.463 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, четиристотин шестдесет и три/ от плана на с. Чупрене, общ. Чупрене, ул. Асен Балкански 25 за строителството на МАГАЗИН И КАФЕНЕ, с начална тръжна цена 480.00 лв. с ДДС.

Депозит за участие   –  48.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 27.02.2020 г. от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 26.02.2020 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 26.02.2020 г.

Повторен търг на 05.03.2020 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0879043262, 0896310562

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене 

 

 

Съгласувал:

адв. Иван Иванов

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Мирослав Савов

Спец. „Общинска собственост“