https://www.livechatalternative.com/

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Чупрене по чл.37и ал.13

З А П О В Е Д

№ 153 / 15.04.2020 г.

 

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 47 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет

                                               О Т К Р И В А М :

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Чупрене:

 

 

№ на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ
81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м.
81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м.
81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м.
81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м.
81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м.
81757.213.9 Пунчичов рът Друг вид ливада 8 7310 кв. м.
81757.213.32 Пунчичов рът Друг вид ливада 8 2321 кв. м.
81757.213.37 Пунчичов рът Друг вид ливада 8 24748 кв. м.
      ОБЩО: 85550 кв. м.

 

ПАСИЩЕ                               51171 кв. м. за 17 лв./дка.

 

ДРУГ ВИД ЛИВАДА              34379 кв. м. за 19 лв./дка.

 

 

Срок за ползване 1 /една/ стопанска година.

Начална тръжна цена за една година – 1523.11 лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Депозит за участие 10% от началната тръжна цена –152.31лв.

Търгът ще се проведе на 08.05.2020 г. от 10.45 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 07.05.2020 г. в Общината.

 

 

 

 

 

 

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 07.05.2020 г.

Повторен търг на 15.05.2020 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел. 0896310562

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене  

 

 

Съгласувал:

адв. Иван Иванов

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Мирослав Савов

Спец. „Общинска собственост“