https://www.livechatalternative.com/

Процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

 

 

З А П О В Е Д

 № 150 / 15.04.2020 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 45 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на  частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 22424.116.27 /двадесет и две хиляди четиристотин двадесет и четири, точка, сто и шестнадесет, точка, двадесет и седем/, с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, НТП: ЛИВАДА, категория на земята: 8 /осма/, с площ на имота от 4564 кв. м. /четири хиляди петстотин шестдесет и четири кв. м. /,  с адрес на поземления имот с. Долни Лом, местност ОРНИЦА, актуван с АОС 1510, с начална тръжна цена  2375.00 лв.

Депозит за участие   –  237.50  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 08.05.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 07.05.2020 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 07.05.2020 г.

Повторен търг на 15.05.2020 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел. 0896310562

 

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене 

 

 

Съгласувал:

адв. Иван Иванов

Юридически консултант

 

 

Изготвил:

Мирослав Савов

Спец. „Общинска собственост“