https://www.livechatalternative.com/

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на специален автомобил „ГАЗ – 53” – сметосъбирач

 

 

З А П О В Е Д

 № 213/08.06.2020г.

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 62 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на специален автомобил

„ГАЗ – 53”, сметосъбирач, година на първоначална регистрация 1989 г., с регистрационен номер ВН 2317 ВН, рама 63186, двигател 112766, с начална тръжна цена 1500.00 лв. с ДДС

Депозит за участие   –  150.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 09.07.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 08.07.2020 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 08.07.2020 г.

Повторен търг на 16.07.2020 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562

 

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене