https://www.livechatalternative.com/

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №289/14.09.2020г.

Договор

Условия за търг

Приложения обект 1

Файлове