Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус УАЗ 452 А

З А П О В Е Д

 № 78/18.02.2021г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 60 от Протокол № 10 от 29.05.2020 г. на Общински съвет Чупрене,

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус

УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 1995 г., с регистрационен номер ВН 2074 ВН, рама R0278943, двигател 112766, с начална тръжна цена 1860.00 лв. с ДДС Депозит за участие   –  186.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 05.03.2021г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 04.03.2021г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 04.03.2021г.

Повторен търг на 12.03.2021год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562

 

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене