Заседание на ОБС Чупрене на 26.03.2021г. от 09.30 часа

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА Председатела на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №21 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.03.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на читалището в с. Чупрене при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Кандидатстване на община Чупрене по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №6 “Подкрепа за преодоляване на последните от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологична, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет №1, специфична цел №1 наименование BG05M90P001-6.002 “Патронажна грижа +“;
2. Кандидатстване на община Чупрене по Проект „Модернизиране на оборудването и обзавеждането на социалните услуги, предоставяни на територията на община Чупрене“ по Фонд Социална закрила“;
3. Разпореждане с общинска собственост.
4. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост .
5. Разпореждане с вещи – частна общинска собственост.
6. Приемане на План за интегрирано развитие на община Чупрене за периода 2021-2027г.
7. Приемане на бюджета на община Чупрене за 2021 година.
8. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Средогрив на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ
9. Отмяна на Решение №137, Решение №140 и Решение №141, взети с Протокол № 20 от 26.02.2021г. на Общински съвет Чупрене.
10. Изменение на Решение №139, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021г. на Общински съвет Чупрене.
11. Отмяна на Решение №144, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021г. на Общински съвет Чупрене.
12. Повторно приемане на Решение №133, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021г. на Общински съвет Чупрене.
13. Отмяна на Решение №136, взето с Протокол № 20 от 26.02.2021г. на Общински съвет Чупрене.
14. Приемане на Отчета на Общинскатa програма за закрила на детето 2020 год. и Общинска програма за закрила на детето 2021 год. на Община Чупрене.
15. Разни.

Постояннте комисии към Общински съвет – Чупрене ще заседават на 22.03.2021г от 13,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

Иван Велков
Председател на Общински съвет – Чупрене