https://www.livechatalternative.com/

Обявяване на Конкурс за заемане на длъжността: Директор на дирекция  “Обща администрация “ в Община Чупрене

 

О Б Я В А

 

 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г.) и Заповед № 138/09.04.2021 г. на Кмета на община Чупрене.

О Б Я В Я В А М

 

   Конкурс за заемане на длъжността: Директор на дирекция  “Обща администрация “ в Община Чупрене.

Нормативни изисквания: Закон за държавния служител, Класификатора на длъжностите в администрацията за съответното ниво. Кандидатите да отговарят на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

А/ Минимални изисквания:

– образование – Висше;

– минимална образователно – квалификационна степен – Магистър;

– професионален опит – 4 години;

– минимален ранг – III младши, ако кандидатът е работил по служебно правоотношение.

Б/ Специфични изисквания, установени с нормативен акт:

  • кандидатите трябва да отговарят на предвидените в чл. 7 от ЗДСл;
  • да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

В/ Допълнителни изисквания:

– компютърна грамотност;

– умения за работа в екип;

– личносттни качества – отговорност, деловитост, колегиалност, комуникативност;

– желание за самоусъвършенстване и стремеж за развитие;

– професионална компетентност (познава структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност);

 

 Начин за провеждане на конкурса:

След подборът по документи, конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

– Решаване на тест;

– Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

-Заявление по образец;

– Автобиография

– Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

– Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

– Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

– Копие от документ за придобит ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

– Копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации /при наличие на такива/;

Заявлението и приложенията към него се подават в деловодството на Община Чупрене, на адрес: с.Чупрене, ул. “Асен Балкански” № 55 – лично от кандидатите или чрез пълномощник, или по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението – Приложение 3 и декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 30.04.2021 г. включително. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител се предоставят на кандидатите – лично или чрез пълномощник при подаване на документите за участие в конкурса, а в случаите на кандидатстване по електронен път, се изпращат на кандидатите на посочения от тях електронен адрес.

Кратко описание на длъжносттa: Контролира и координира дейността на служителите в дирекция “Обща администрация” за осъществяване правомощията на Кмета на Общината, свързани с неговата компетентност, съгласно чл.5, ал. 2 от Закона за администрацията, за създаване условия за осъществяване дейностите на специализираната администрация и за точно, ефективно и компетентно административно обслужване на гражданите.

Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 680 лв., съгласно Приложение № 1 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Конкретният размер на основната заплата за длъжността се определя съгласно нормативните актове за формирането на възнаграждението на служителите в държавната администрация.

Място, на което ще се обявяват списъците и друга информация относно конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОбА с.Чупрене и на следния адрес: https://www.chuprene.com – в раздел „Обявления”. За допълнителна информация: тел: 09327/2580 – гл. специалист „ТРЗ и Човешки ресурси”.

 

Анжело Добричов

Кмет на община Чупрене