https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д 232/29.04.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 150 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

 

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот – публична общинска собственост – помещение с площ от 18.5 кв.м.и помещение с площ от 7.5 кв.м.- общо 26 кв.м. находящи се в Едноетажна масивна сграда – здравна служба със застроена площ 108 кв.м. построена в Урегулиран поземлен имот ХХІІІ-90, от квартал 9 по регулационния план на с.Горни Лом с предназначение за магазин – дрогерия за срок от 5 /пет/ години и с начална тръжна цена – наем за 1 /един/ месец – 50 лв.

.

Търгът ще се проведе на 26.05.2021 г. от 10.30 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до 15.00 ч. на 25.05.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 25.05.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна цена – 50.00 лева;

Депозит за участие  – 5.00 лева;

 

Повторен търг на 02.06.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене