https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д 231/29.04.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 151 от Протокол № 21 от 26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна общинска собственост – 7 броя контейнери за отпадъци-4 куб.м.

с единична цена 53.00 лв. с ДДС или на обща стойност 371.00 лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.05.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 25.05.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 25.05.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна цена – 371.00 лева;.

Депозит за участие – 37.10 лева;

Стъпка на наддаване – 37.10 лева – 10% от началната тръжна цена;

 

Повторен търг на 02.06.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

Кмет Община Чупрене