ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

Днес 29.04.2021 г., на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисия назначена със Заповед № 234 / 29.04.2021 г. на Кмета на Община Чупрене в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Сергей Здравковски – „Директор деркция“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мирослав Савов – специалист „Общинска собственост“

  1. Ивайло Иванов – гл. специалист „ТСУ“

се събра да разгледа постъпилите заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и определи необходимите пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка. за 1 ЖЕ /животинска единица/ в имоти до VII /седма/ категория и до 30 дка за 1 ЖЕ в имоти от VIII /осма/ до X /десета/ категория, съгласно чл. 37и, ал. 4. В срок са депозирани следните заявления:

  1. Заявление от Ани Ванков Суйков, с. Репляна, животновъден обект № 6249320037
  2. Заявление от „ТОРЛАЦИ“ ЕООД, с управител Цветелина Радкова Костин, с. Долни Лом, животновъден обект № 2242400012
  3. Заявление от Даяна Богомилова Станкова, с. Чупрене, животновъден обект № 3950-0167 (стар номер)
  4. Заявление от Илиян Георгиев Тонин,с. Чупрене , животновъден обект № 3950-0230 (стар номер)
  5. Заявление от „Био Ангус Груп“ООД , с управител Татяна Стоянова,с. Върбово, животновъден обект № 3951-0100 (стар номер)

След установяване на правоимащите лица и разглеждане на подадените заявления, комисията констатира, че съдържат необходимите документи и допуска всички собственици на пасищни животни до участие в разпределянето на пасища, мерии ливади, общинска собственост, съгласно Решение № 156, взето с Протокол № 21 от 26.03.2021 г.,на Общински съвет Чупрене.

След разглеждане на заявленията с декларираните притежавани животни по вид и брой, комисията премина към определяне на полагащите им се площи, приравнени към животински единици и съобразявайки се с това, че ползвателите проявяват интерес за много малко декари за ползване от тях разпределя имоти, които са включени в Приложение № 1 на Решение № 156, взето с Протокол № 21 от 26.03.2021 г.

Комисията разпределя пасища, мери и ливади, както следва:

 

 

1.Ани Ванков Суйков, с. Репляна, площ от 2788 кв. м., в землището на с. Репляна, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади:

 

Кадастрален идентификатор Стар номер Площ / кв. м. НТП Адрес
62493.89.1 089001 2788 ЛИВАДА ГОРНА ЧЕШМА
  ОБЩО: 2788    

 

2.“ТОРЛАЦИ“ ЕООД, с. Долни Лом, площ от 225665кв. м., в землищата на с. Долни Лом и с. Средогрив, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади:

Землище с. Долни Лом:

 

Кадастрален идентификатор Стар номер Площ / кв. м. НТП Адрес
22424.12.2 012002 6597 ЛИВАДА ЛОМСКА РЕКА
22424.32.10 032010 1106 ПАСИЩЕ ШИРОКИ ПЪТ
22424.50.28 050028 1673 ЛИВАДА ПЕТОВИЧКА РЕКА
22424.69.10 069010 2022 ЛИВАДА ТИЧИ РЪТ
22424.88.1 088001 3823 ПАСИЩЕ ТИЧИ РЪТ
22424.88.11 088011 2753 ЛИВАДА ТИЧИ РЪТ
22424.115.73 115073 880 ПАСИЩЕ ЦИГАНСКИ ДОЛ
22424.134.32 134032 1811 ЛИВАДА НОЖИЧКА
22424.207.58 207058 1596 ЛИВАДА ДВЕ КРУШКИ
22424.219.8 219008 1140 ЛИВАДА ДВЕ КРУШКИ
22424.219.9 219009 5548 ЛИВАДА ДВЕ КРУШКИ
22424.222.2 222002 1579 ЛИВАДА ЗМЕОВЪЦ
22424.223.16 223016 1955 ЛИВАДА ПОСТОЛОВ ЛУК
  ОБЩО: 32483    

 

 

 

 

Землище с. Средогрив:

 

Кадастрален идентификатор Стар номер Площ / кв. м. НТП Адрес
68518.40.1 040001 24619 ПАСИЩЕ ЛАЛОВИЦА
68518.46.1 046001 1990 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.46.6 046001 2778 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.46.17 046017 1232 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.46.24 046024 2600 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.46.36 046036 5402 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.46.39 046039 1250 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.46.40 046040 14421 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.47.2 047002 8213 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.48.7 048007 7379 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.48.9 048009 4917 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.48.11 048011 4168 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.48.14 048014 10432 ПАСИЩЕ СЕНКОВО ЛИЦЕ
68518.54.14 054014 1641 ЛИВАДА САВИНИ ЛИВАДИ
68518.54.15 054015 3000 ЛИВАДА САВИНИ ЛИВАДИ
68518.96.10 096010 10760 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
68518.110.1 110001 8207 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
68518.111.2 111002 9894 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
68518.111.3 111003 8222 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
68518.111.6 111006 19729 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
68518.111.11 111011 8053 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
68518.111.12 111012 6941 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
68518.111.14 111014 27334 ПАСИЩЕ ШЛЯГАРНИК
  ОБЩО: 193182    

 

 

  1. Даяна Богомилова Станкова, с. Чупрене, площ от43730 кв. м., в землището на с. Чупрене, с начин на трайно ползване ливади:

 

Кадастрален идентификатор Стар номер Площ / кв. м. НТП Адрес
81757.52.24 052024 7895 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р. ГР.
81757.52.27 052027 1367 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р. ГР.
81757.58.10 058010 4251 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА-Р.ГР.
81757.52.106 052106 8220 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р.ГР.
81757.52.84 052084 4105 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р.ГР.
81757.84.36 084036 8062 ЛИВАДА Р.МАНАСТИРКА – Р.ГР.
81757.52.22 055022 3154 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р.ГР.
81757.52.21 055021 820 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р.ГР.
81757.52.30 052030 463 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р.ГР.
81757.52.29 052029 1020 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА – Р.ГР.
81757.52.28 052028 1349 ЛИВАДА ГОЛЕМА РАВНА –Р.ГР
81757.1.127 001127 3024 ЛИВАДА ГЛАМА
  ОБЩО: 43730    

 

 

 

 

 

  1. Илиян Георгиев Тонин, с. Чупрене, площ от124925 кв. м., в землището на с. Чупрене и с. Търговище, с начин на трайно ползване ливади:

Землище с. Чупрене:

Кадастрален идентификатор Стар номер Площ / кв. м. НТП Адрес
81757.8.1 008001 817 ЛИВАДА ПОСТРАН – Р.Г.
81757.8.2 008002 1784 ЛИВАДА ПОСТРАН – Р.Г.
81757.8.3 008003 2296 ЛИВАДА ПОСТРАН – Р.Г.
81757.8.10 008010 2589 ЛИВАДА ПОСТРАН – Р.Г.
81757.8.13 008013 816 ЛИВАДА ПОСТРАН – Р.Г.
81757.8.87 008087 502 ЛИВАДА ПОСТРАН – Р.Г.
81757.35.151 035151 4684 ЛИВАДА ГОЛЕМА РЕКА – Р.ГР.
81757.83.68 083068 3389 ЛИВАДА Р.МАНАСТИРКА – Р.ГР.
81757.83.73 083073 3846 ЛИВАДА Р.МАНАСТИРКА – Р.ГР.
81757.83.78 083087 2559 ЛИВАДА Р.МАНАСТИРКА – Р.ГР.
81757.111.3 111003 2084 ПАСИЩЕ ТЪНКА ПАДИНА
81757.111.6 111006 1955 ПАСИЩЕ ТЪНКА ПАДИНА
81757.190.4 190004 3969 ЛИВАДА РЕБРО/БИЛО
81757.245.9 245009 11216 ПАСИЩЕ РАЗДОЛЦИ
81757.400.23 400023 2000 ПАСИЩЕ ГОЛЕМА РЕКА/ЦЕР
81757.285.5 285005 4715 ПАСИЩЕ ВЕЗИРОВИНА
  ОБЩО: 49221    

 

 

 

 

 

Землище с. Търговище:

 

Кадастрален идентификатор Стар номер Площ / кв. м. НТП Адрес
73612.11.20 011020 9225 ЛИВАДА ПАРАСИНЕ
73612.33.107 033107 4331 ПАСИЩЕ ПАРАСИНЕ
73612.78.1 078001 10727 ПАСИЩЕ ВИСОКА СТРАН
73612.78.2 078002 4652 ЛИВАДА ВИСОКА СТРАН
73612.154.28 154028 5464 ПАСИЩЕ ВИСОКА СТРАН
73612.154.29 154029 15867 ПАСИЩЕ ВИСОКА СТРАН
73612.155.1 155001 9745 ПАСИЩЕ ВИСОКА СТРАН
73612.155.2 155002 5662 ПАСИЩЕ ВИСОКА СТРАН
73612.170.17 170017 10031 ПАСИЩЕ СТРАНИЧНА СТРАН
  ОБЩО: 75704    

 

  1. Дружеството Био Ангус Груп“ООД , с управител Татяна Стоянова, с. Върбово не е включено в разпределението поради установено по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ неправомерно ползване на имоти на територията на Община Чупрене.

 

На основание чл. 37и, ал. 4 във връзка с ал. 12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, общинска собственост, комисията предлага на Кмета на Община Чупрене да сключи договори за наем за 5 стопански години минимум или според желанието на наемателя, но не за по-малко от 5 години.