Заседание на ОБС Чупрене

 

На основание чл.23, ал.4, ал. 1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №23 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 28.05.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж) при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Предложение за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост;
  2. Информация за състоянието на охраната на обществения ред и борбата срещу престъпността в община Чупрене за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  3. Актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2021 година.
  4. Разни

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 28.05.2021г от 08,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене