Търг с явно наддаване Обект 21001 отдел 79 подотдел „а“ и „т“