Карнет опис,Скица на насажденията,технологичен план и сортиментна ведомост за отдел 79 подотдел „т“