Карнет опис,скица на насаждението,технологичен план за отдел 79 подотдел „а“