https://www.livechatalternative.com/

Протокол 18.06.2021

Днес 17.06.2021 г. в с.Чупрене се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №21001,отдел 79 подотдел „а“ и “т“ в землището на с. Горни Лом,Община Чупрене,с начална цена на асортимента /обекта е 71253,00/седемдесет и една хиляди двеста петдесет и три лева/ без ДДС.

 

Точно в 13:30 часа се събра комисия,назначена със Заповед №   307   от 17.06.2021 г. на  Кмета на Община Чупрене, в състав:

 

 

          Председател:     адв. Камелия Бакалеева       юридически консултант

Секретар:          Мирослав Милков               лесничей

Членове:          1.Мирослав Савов                специалист „Общинска собственост“

2.Мирослав Милков             специалист „Данъчна дейност“

3.Николай Миленков           специалист ГРАО

 

 

Председателят на комисията констатира,че всички членове на комисията са налице и откри търга.

Председателят на комисията на основание чл. 55, ал. 4 от Наредбата за условията и реда на възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн.ДВ. бр.96 от 6 декември 2011г.,изм. и доп.ДВ. бр.90 от 16 ноември 2012г.,изм.и доп.ДВ. бр.96 от 2 декември 2016г.,изм. ДВ. бр.55 от 7 юли 2017 г.,изм.и доп.ДВ. бр.26 от 29 март 2019г.) и във връзка със Заповед № 285/03.06.21г. на Кмета на Община Чупрене определи стъпка за наддаване в размер на 3% от началната тръжна цена или 2137,59 лв. (две хиляди сто тридесет и седем лева и петдесет  и девет стотинки) лв.

Комисията констатира ,че за търга е постъпило заявление от:

1.“Арсов-90“ЕООД,БУЛСТАТ 111583719,със седалище и адрес : с.Митровци,ул.“Първа“№2 ,с управител Иван Божидаров Орлов,ЕГН: 8907186580, представляван от Марян Ивайлов Каменов.

Председателят на комисията обяви,че офертата се намира в непрозрачен плик,надлежно запечатан,надписан и оформен, с Вх.№ 1345 от дата:   08.06.2021 г.,час: 09:59 ч., който показа на комисията и участника. Председателят разпечата плика,извади и прочете на глас намерените в него документи, като обяви, че според него са представени всички необходими и изискуеми документи за допускане на участника до наддавателна процедура. Председателят предостави пакета документи на всеки един от членовете на комисията поотделно за преглед и становище по допускането на участника. Членовете на комисията, след като прегледаха подадените документи взеха следните становища:

 

 

Секретар:       Мирослав Милков               лесничей

 

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи за допускане на участника до наддавателната процедура и с подписа си давам становище, че участника следва да бъде допуснат до участие в наддавателната процедура.

 

 

      Членове:        1.Мирослав Савов               специалист „Общинска собственост“

 

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи за допускане на участника до наддавателната процедура и с подписа си давам становище, че участника следва да бъде допуснат до участие в наддавателната процедура.

 

 

2.Мирослав Милков              специалист „Данъчна дейност“

 

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи за допускане на участника до наддавателната процедура и с подписа си давам становище, че участника следва да бъде допуснат до участие в наддавателната процедура.

 

 

3.Николай Миленков               специалист ГРАО

 

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи за допускане на участника до наддавателната процедура и с подписа си давам становище, че участника следва да бъде допуснат до участие в наддавателната процедура.

 

 

Към заявлението са приложени всички изискуеми декларации и комисията го допуска до търга. Кандидатът е с редовни документи, търгът може да се проведе.

 

Председателя на комисията разясни начина на провеждане на търга.

 

Обявена бе първоначалната цена, която е 71253,00 лв. и стъпка за наддаване 2137,59 лв.

 

Кандидатът обяви, че потвърждава началната тръжна цена плюс една наддавателна стъпка.

 

Комисията констатира, че са подадени всички необходими и изискуеми документи на участника и  дава становище, че участника следва да бъде обявен за спечелил.

 

Председателят на комисията обяви за класиран на първо и единствено място кандидатът „Арсов-90“ЕООД.

 

 

Комисията предоставя на Възложителя настоящият протокол за издаване на заповед за спечелил процедурата участник.

 

Заседанието бе закрито.

 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, един за Община Чупрене и един за участника в процедурата.

                                                              

                                                             КОМИСИЯ:

 

Председател:                                                                                     Членове: 1.

 

 

Секретар:                                                                                                             2.

 

 

3.