https://www.livechatalternative.com/

Заседание на ОБС Чупрене

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №24 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.06.2021 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж) при следния

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Финансиране на дейности за осигуряване на проводимост на речните легла на територията на община Чупрене, чрез планиране и организиране почистването им от смесени битови отпадъци, образувани от населението;
  2. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалищата през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности.
  3. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца на територията на община Чупрене от учебната 2021/2022 година
  4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Приет на заседание на Общински съвет на 06.01.2004 г., последни изменения с Решение № № 56,57 и 58 взето с Протокол № 9 от 07.05.2020 г. на заседание на Общински съвет Чупрене)
  5. Определяне представител на Общински съвет Чупрене за включване в състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Видин.
  6. Разни

 

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 25.06.2021г от 08,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене