https://www.livechatalternative.com/

З А П О В Е Д № 336/07.07.2021г.

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 174 от Протокол № 23 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

                                               О Т К Р И В А М :

 

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на автобус

УАЗ 452 А, година на първоначална регистрация 1995 г., с регистрационен номер ВН 2074 ВН, рама R0278943, двигател 112766, с начална тръжна цена 1850.00 лв. с ДДС Депозит за участие   –  185.00  лв.

Цена на тръжната документация-  – 50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.

Търгът ще се проведе на 28.07.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 27.07.2021 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 27.07.2021 г.

 

Съгласно  Чл. 143. Закона за движение по пътищата (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп., бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) На търга могат да се явят само юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

Повторен търг на 04.08.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562