https://www.livechatalternative.com/

Правилник за оргнизацията и дейността на ОбС- Чупрене с изменения приети на Заседание №24 /25.06.2021г.

 ПРАВИЛНИК

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ

СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ

С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

2021 ГОДИНА

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Местното самоуправление представлява правото и действителната способност на Общината в определени от закона рамки да реализира и управлява основната част от обществените дела.

Чл.2.(1). Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии,и взаимоотношенията му с общинската администрация.

(2). Това право се осъществява от Общинския съвет в състава на който влизат 11 броя съветници, избрани от жителите на Общината при условията и по ред, определени от Закона.

Чл.3. Общинският съвет определя политиката на Общината за нейното изграждане и развитие и приема решения по местните проблеми. Компетентността на Общинския съвет се определя при условията на чл.21, ал.1 от ЗМСМА и настоящия правилник.

Чл.4. Решенията на Общинския съвет и цялостната негова дейност се съобразяват с действащото в Република България законодателство.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

 

Чл.5.(1). Общинският съвет провежда своята дейност по приет план за работа, разработен по полугодия .

(2). Планът за работа се обявява на населението, по реда и начина на обява на заседанията на общинския съвет.

Чл.6.(1). Общинският съвет провежда своите заседания в сградата на Общинската администрация .

(2). Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на Общинския съвет.

(3). /нова, Решение №57/07.05.2020г./ „При обявено извънредно положение, в страната или на територията на Общината, до отмяната на извънредното положение Общински съвет Чупрене, както и комисиите към него, провеждат заседания и приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол”

(4). /нова, Решение №57/07.05.2020г./ „Свикването на заседания при условията на предходната алинея, става от Председателя, който съобщава на общинските съветници датата и дневния ред на заседанието не по-малко от три дни преди провеждане на заседанието. Преди насрочване на заседание, Председателят изпраща материалите на съответната постоянна комисия, която приема Решение предложението да бъде разгледано от Общинския съвет. Протоколът с Решението на комисията се предава на Председателя, който изготвя дневния ред на заседанието и го насрочва. Изпращането на материалите става по електронен адрес на всеки съветник, който трябва да потвърди получаването им.“

(5). /нова, Решение №57/07.05.2020г./ „Гласуването се извършва от всеки съветник на формуляр за неприсъствено гласуване, на който съветникът отбелязва или изписва собственоръчно начина по който гласува за съответния проект на решение, изписва трите си имена и се подписва. Формулярите се предават от общинските съветници, в деня на заседанието, на Председателя, който заедно с протоколчика въз основа на данните за гласуването изготвя протокол за проведеното заседание.“

Чл.7.(1). Заседанията на Общинския съвет се ръководят от неговия Председател, избран между съветниците по ред, определен по чл.24, ал.1 от ЗМСМА

 

 

(2). /изм. Решение №309/21.01.2014г./ Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, при определена продължителност на пълно работна време – 8 часа.

(3). /нова, Решение №126/20.03.2009г./ Председателят на общинският съвет има право на:

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона на здравното осигуряване;
 2. редовен платен годишен отпуск в размер на 20 дни и допълнителен платен годишен отпуск в размер на 12 дни, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда;
 3. времето през което заема длъжността „председател на общински съвет” се зачита за трудов стаж.

(4). Трудовият договор с председателя на Общинския съвет се сключва от името на представляващия го Председател, на основание избор, извършен според разпоредбите на чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

(5). /изм. Решение №4/22.11.2011г./ Правомощията на Председателя на Общинския съвет могат да се прекратят предсрочно при условията и по реда на чл.24, ал.3 от ЗМСМА.

(6). При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник –председател, ако има избран такъв или от общински съветник.

Чл.8.(1). Общинският съвет избира от състава си един заместник-председател по предложения на общински съветник.

(2).Заместник-председателят на Общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.9.(1). Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател :

 1. по негова инициатива ;
 2. по искане на една трета от общинските съветници ;
 3. по искане на една пета от избирателите на Общината ;
 4. по искане на Областния управител.

(2). Ако Председателя не свика заседание на съвета в седем дневен срок от получаване на искането по т.2, 3 и 4 на предходната алинея, заседанието се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7 – дневен срок от свикването.

Чл.9а. /доп. нов Решение №368/23.08.2018г./ При събития, за които се налага спешно свикване на общински съвет се насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда събитието, по повод на което се провежда заседанието и належащите за разглеждане докладни записки, но не повече от два материала, одобрени от Председателя на Общинския съвет, като материалите могат да бъдат разглеждани на самото заседание.

Чл.10.(1). /изм. Решение№359/28.06.2018г./ Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците.

(2). При провеждане на тайно гласуване, се избира Временна комисия по провеждане на тайното гласуване, която осигурява списъка на общинските съветници, бюлетините със съответния вот, кутия за гласуване и мястото, където ще се проведе гласуването. Комисията изготвя протокол, съобразно разпоредбите на ЗМСМА и въз основа на получените резултати, обявява решението на Общинския съвет по проблем, поставен на тайно гласуване.

 

(3). /изм. Решение№359/28.06.2018г./ Решенията на общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл.21а, ал.3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници.

(4). Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1 т.т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(5). Решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на община или кмет на кметство се взема от общинския съвет с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците, в случаите визирани в чл.42, ал.1 от ЗМСМА, удостоверени с документи, издадени от компетентни органи .

(6). /изм. Решение№359/28.06.2018г./ Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „за“ общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

(7). Решенията се обявяват на населението по реда и начина на обявяване на заседанията на общинския съвет.

(8). Заседанията на Общинския съвет са публични и се обявяват на населението чрез обява, която се поставя на таблото във фоайето на сградата на Общинската администрация и на определените за тази цел места във всички кметства на общината, прочита се по местния радиовъзел и се обявява в интернет страницата на общината. По изключение Общинския съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

Чл.11.(1). Въпросите в дневния ред за разглеждане от заседанието на Общинския съвет се внасят от :

А/. Председателя на съвета;

Б/. Общинските съветници;

В/. Кметовете;

Г/. Постоянните комисии.

(2). Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии, като заемат специално определените за тях места, да се изказват, да отравят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получат отговори по ред, начин и срок, определен с Правилника.

Чл.12.(1). Председателят на Общинския съвет ръководи подготовката на заседанията на съвета и осигурява своевременното представяне в писмена форма на материалите по всяка точка от дневния ред.

(2). По всяка точка от дневния ред Председателят на Общинския съвет при необходимост, след съгласуване с кмета на общината, определя специалисти от общинската администрация за разработване на материалите в писмена форма. Когато вносители на материали са кметове, последните самостоятелно определят специалистите за разработване на материали.

Чл.13.(1). Председателят на Общинския съвет уведомява съветниците три дни преди провеждане на заседанието на съвета. Уведомлението съдържа дата, час и място за провеждане на заседанието и проекта за дневен ред на последното. Към уведомлението се прилагат и материалите по основните въпроси от дневния ред на заседанието.

 

 

(2). /нова Решение №4/22.11.2011г./ Уведомлението и материалите по ал.1 могат да се предават и по електронна поща, като за целта общинските съветници предоставят своите еmail адреси.

(3). Уведомлението на съветниците се извършва от звеното по чл.14 от настоящия Правилник.

Чл.14. В структурата на Общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината, по предложение на председателя на Общинския съвет.

Чл.15. Заседанията на Общинския съвет се провеждат под ръководството на неговия председател. Той се грижи за реда на работата на съвета и осигурява нормална обстановка за провеждане на заседанията му.

Чл.16.(1). Дневният ред, по който се провежда всяко заседание но съвета, се приема чрез явно гласуване от съвета в началото на заседанието.

(2). По предложение на общински съветник гласуването може да се проведе по всяка точка от дневния ред.

(3). При възникване на неотложни въпроси в деня на заседанието, дневният ред може да се допълни с нова точка.

Чл.17.(1). За всяко заседание на общинския съвет се води и съставя протокол.

(2). Протоколът на заседанието се води от определеното длъжностно лице в протоколна книга, съответно прономерована, прошнурована и заверена с подпис на председателя на съвета, и подпечатана с печата на Общинския съвет.

(3). В протокола се отразяват поименно присъстващите на заседанието съветници, дневния ред и експозе на устните доклади и изказвания на съветниците и другите лица, взели отношение по въпроса, приетите решения и реда на тяхното приемане. Този протокол се подписва от длъжностното лице, водило протокола и председателя на Общинския съвет, след приключване на заседанието.

(4). Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да се запознаят със съдържанието на протокола и да поискат поправка в него. При спор с председателя на Общинския съвет, въпросът се решава от съвета на следващото заседание чрез писмено предложение.

(5). Въз основа на протокола от протоколната книга се съставя отделен протокол, в който се отразяват данни за броя на участвалите в заседанието съветници и кметове, дневния ред, по който е проведено заседанието и приетите по него решения. Този протокол се подписва от длъжностното лице и председателя на съвета.

(6). Когато внесените проекти за нормативни актове /наредби, правилници, инструкции и др./ се приемат от съвета с корекции на текстовете, вносителят им е длъжен в седемдневен срок от датата на провеждане на заседанието да изготви окончателната редакция на акта и да го размножи в необходимия брой. Обсъждането на проектния документ се провежда върху всеки отделен текст.

Чл.18.(1). Протоколът, заедно с приетите нормативни актове, се изпраща в указания от закона срок на Областен управител и на Районния прокурор.

(2). Протоколите се номерират по възходящ ред, съобразно последователността на заседанията.

(3). Решенията получават номер, в зависимост от последователността на приемането в заседанието на съвета.

Чл.19. За всяко заседание се образува отделна преписка, към която се прилагат:

 1. Покана до съветниците за провеждане на заседанието;
 2. Протоколът от заседанието на съвета;
 3. По един екземпляр от писмените документи по всяка точка от дневния ред, включително приложенията към същите;
 4. Възраженията на съветниците по съдържанието на протокола и приетите нормативни актове;
 5. Други документи във връзка със съответното заседание.

Чл.20.(1). Текстът на решенията се приема по време на заседанието на общинския съвет.

(2). Вносителят предварително изготвя текста на решението.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

Чл.21.(1). Общинският съвет определя наименованието и броя на постоянните и временни комисии.

(2). Председателят на съвета подпомага председателя на съответната комисия в организиране заседанията на последната.

Чл.22.(1). Постоянните комисии имат за задача :

 1. Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите пред Общинския съвет ;
 2. Да подпомагат Общинския съвет при подготовка на материалите и решенията по въпроси, внесени за обсъждане и решаване ;
 3. Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет в съответната област.

(2). В работата си постоянните и временни комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

Чл.23. Съставът на постоянните комисии и техните ръководства се избират от състава на съветниците на общинския съвет.

Чл.24. За всяко заседание на Постоянната комисия се води и съставя протокол. Един екземпляр от протокола за всяко заседание на Постоянната комисия се предава на Председателя на Общинския съвет.

Чл.25.(1). Общинският съвет избира Постоянни комисии, както следва:

 1. Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика
 2. /изм. Решение №58 т.1 /07.05.2020г./ Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ и транспорт и по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.
 3. /доп. Решение №4 от 22.11.2011 год./ Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и еврофондове
 4. Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание

(2).Общинският съвет може да извърши промени във вида, броя и състава на комисиите.

Чл.26. Постоянните комисии се състоят от 3 члена, в т.ч. Председател .

Чл.27.(1). /изм. и доп. Решение №179/25.06.2021г./ Постоянните комисии се свикват на заседание предходния ден на предстоящото, редовно заседание от председателя или по искане на една трета от членовете. При провеждане на извънредно заседание, комисиите заседават същия ден, един час преди началото на заседанието.

(2). При обсъждане на предложения и проекти на заседанието на комисията може да участвува и вносителят или негов представител.

(3). Заседанието на комисията е законно, ако присъстват повече от половината членове и се ръководи от Председателя, а при негово отсъствие,от избран член на комисията.

(4). Постоянната комисия взема решения с обикновено мнозинство, при явно гласуване.

(5). Постоянните комисии изготвят месечен график за своите заседания и го обявяват по реда и начина за обява на заседанията на общинския съвет.

Чл.28.(1). Временни комисии се избират по конкретен повод, по предложение на съветниците.

(2). Общинският съвет определя задачите на Временната комисия, числеността и срока на действие .

(3). В своята дейност Временните комисии прилагат разпоредбите на чл.21 от настоящия Правилник.

 

РАЗДЕЛ ІV

ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ

 

Чл.29.(1). Пълномощията на общинския съветник възникват от момента на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА и подписването на клетвена декларация .

(2). Общинските съветници продължават да изпълняват своите пълномощия до полагане на клетвата от новоизбраните общински съветници.

(3). Пълномощията на общинския съветник се прекратяват при условията, определени в чл.30, ал.4 от ЗМСМА, установяват се с документи, издадени от компетентни органи, и се следва процедурата по чл.30 ал.5 от ЗМСМА.

(4). /изм. Решение №4/22.11.2011г./ След прекратяване пълномощията на общинския съветник от Общинската избирателна комисия и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат, новоизбрания общински съветник полага клетва в сроковете и по начин определени с чл.30, ал.9 и 10 от ЗМСМА.

(5).Общинският съветник е длъжен :

 1. /нова, Решение №309/21.01.2014г./ да е член на поне една постоянна комисия, като Председателя на Общинсския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.
 2. да присъства на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 3. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

(6). При неизпълнение на задълженията по ал.5, т.1 общинският съветник не получава възнаграждение .

(7). Общинският съветник има право :

 1. /отм. Решение №309/21.01.2014г./
 2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. Да отправя питания към кмета. На питането се отговаря писмено или устно на следващото заседание, освен ако съвета реши друго.

(8). /нова, Решение №56/07.05.2020г./ Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

(9). /нова, Решение №56/07.05.2020 год./ При упражняване на правомощията си всеки общински съветник се легитимира със служебна карта, издадена по образец утвърден от Председателя на Общинския съвет.

Чл.30. Общинският съветник може да направи процедурно предложение по време на заседанието на съвета.Председателят предлага процедурното предложение на явно гласуване с обикновено мнозинство.

Чл.31.(1). Общинските съветници могат да правят устно или писмено мотивирани предложения, относно дневния ред.

(2). Изказвания по поставените за разглеждане въпроси се правят след разрешение на водещия заседанието чрез вдигане на ръка или предварителна заявка.

(3). По процедурни въпроси дума се дава веднага.Процедурни са въпросите:

А/ за прекратяване на заседанието;

Б/ за отлагане на заседанието;

В/ за прекратяване на разискванията;

Г/ за отлагане на разискванията;

Д/ за искане на почивка.

Чл.32. Изказванията се правят от трибуната или от място. При отклоняване от обсъжданата тема, Председателя има право да отправи предупреждение, а при продължаване на нарушението, да отнема думата от оратора.

Чл.33.(1). Общинският съветник има право на реплика еднократно след изказването, което се ограничава в три минути.

(2). След направената реплика ,изказалият се общински съветник има право на отговор в рамките на три минути.

Чл.34. Общинският съветник не може да участвува при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг/а/ и роднини по права линия и по съребрена линия да четвърта степен,включително , и по сватовство до втора степен включително.

Чл.35.(1). Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз .

(2). В едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал.1, подава молба за освобождаване от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

Чл.36. Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през време на неговия мандат в случаите на чл.328, ал.1, т.2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

 

РАЗДЕЛ V

ФИНАНСИ

 

Чл.37. Издръжката на Общинския съвет е в рамките на бюджета на Общината.

Чл.38. Общинският съвет по предложение на кмета приема самостоятелен бюджет на Общината, извън Републиканския,съставен от собствени приходоизточници и субсидии от държавата.

Чл.39. С решение на Общинския съвет,общинската администрация може да ползва банкови кредити и да емитира облигации при условия и по ред установени със закон.

Чл.40. /изм. Решение №126/20.03.2009г./

1/. На председателя на общинския съвет се определя пълно работно време – 8 часа дневно, 40 часа седмично.

(2). /изм. Решение №316/12.02.2014г./ Считано от 01.01.2014 год. на председателя на общинския съвет се определя основно месечно възнаграждение в размер на 85 на сто от размера на основното месечно възнаграждение на кмета на общината и 0,6 на сто допълнително трудово възнаграждение за всяка година трудов стаж.

Чл.41.(1). /изм. Решение №126/20.03.2009г./ За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

(2). Председателят на Общинския съвет или Председателят на съответната комисия издава документ, с който удостоверява присъствието на съветника на заседанието.

(3). /изм. Решение №126/20.03.2009г./ Общинският съветник:

 1. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение:

а) /изм. Решение №309/21.01.2014г.; изм. Решение №282/11.01.2017г.; изм. Решение №58 т.2 /07.05.2020г./ за всяко заседание на общинския съвет месечно възнаграждение, в размер 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец;

б) /изм. и доп. Решение №179/25.06.2021г./ за всяко участие в редовно заседание на комисия – за председател – 60 лв. и член – 50 лв.;

в) /отм. т.2 от Решение №140/12.06.2009г./

 1. 2. /изм. Решение №97/23.07.2012г./ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава установените с чл.34, ал.2 от ЗМСМА размери.
 2. Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

Чл.42. Общинският съвет определя заплатата на кмета на Общината и кметовете на кметствата, въз основа на съответните нормативни актове.

Чл.43. Общински и други предприятия на територията на Общината, чиято дейност е свързана с развитието на икономиката и задоволяване на населението, могат да бъдат подпомагани с финансови средства, чрез съответното решение на Общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ VІ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.44.(1). Кметът на общината и кметовете на кметства са органи на местната изпълнителна власт и техните пълномощия възникват от полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

(2). Пълномощията на кмета на общината са определени с чл.44, ал.1 от ЗМСМА.

(3). Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагане на клетвата, която съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. В срок до 31 януари кметът на общината представя годишен отчет за изпълнение на програмата.

Чл.45. Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината по реда на чл.43 от ЗМСМА

Чл.46.(1). Кметът на общината може да назначи заместник кметове, в зависимост от одобрената структура, при условията на чл.39 от ЗМСМА.

(2). Кметовете участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

Чл.47. Пълномощията на кмета на Общината и кметовете на кметства се прекратяват предсрочно при условията и по реда, предвидени в чл.42, ал.1 от ЗМСМА, като обстоятелствата за предсрочното прекратяване на пълномощията се удостоверяват с документи, издадени от компетентни органи.

Чл.48. /доп. Решение №126/20.03.2009г./ Кметът на общината, кметовете на кметствата, заместник-кметът на общината, кметските наместници и секретарят на общината не могат да извършват дейности регламентирани в чл.41, ал.1 от ЗМСМА. В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати избраните лица следва да предприемат действия за премахването на тези обстоятелства и при назначаването им на съответната длъжност представят декларация удостоверяваща изискванията по чл.41 ал.1 от ЗМСМА.

Чл.49. Общинският съвет може да отмени заповедите на кмета, които са в противоречие с нормативните актове и закони, при условията на чл.45 от ЗМСМА.

Чл.50. Правомощията на кметовете на кметства са определени с чл.46, ал.1 от ЗМСМА. На тях могат да бъдат възлагани и други функции, определени с Правилника, в зависимост от конкретните особености на кметството.

Чл.51.(1). Пълномощията на кметските наместници са определени с Правилника за работа на кметския наместник.

(2). Назначаването и освобождаването на кметския наместник е регламентирано с чл.46а от ЗМСМА.

Чл.52. Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, свързани с тяхната работа и отнасящи се до съответното населено място.

Чл.53. Общинския съвет одобрява числеността и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината.

Чл.54.(1). Кметът на Общината подпомага и осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет.

(2). Той организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него. В седемдневен срок от издаването им, изпраща в Общинския съвет актовете си за изпълнение на негови решения.

РАЗДЕЛ VІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Този Правилник е разработен въз основа на Закона за местно самоуправление и местна администрация.
 • 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация може да се изменя и допълва по предложение на Председателя на Общинския съвет или по искане на най-малко от трима съветника и след изменение на ЗМСМА. Решението се взема с повече от половината гласове от общия брой на съветниците.
 • 3. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация е приет на заседание на Общинския съвет на 06.01.2004 год. и влиза в сила седем дни след приемането му.
 • 4. За изменение на чл.40, ал.3, считано от 01.01.2008 год.:

„т.1 възнаграждение за участието му:

а) в едно заседание на общинския съвет, определено с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците и не може да надвишава размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на НСИ, като общия размер на възнаграждението на общински съветник за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходната тримесечие.

б) изм. Решение №32 от 05.02.2008 год. за всяко заседание на комисия – за председател и член на комисия – равно на възнаграждението за участие в едно заседание на Общинският съвет, определено по т.1 буква „а” на § 4 от ПЗР на настоящия Правилник.

 • 5. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация е актуализиран и приет на заседание на Общинския съвет с Решение №13, взето с Протокол №3 от 14.12.2007 год. на заседание на Общински съвет Чупрене .
 • 6. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация е актуализиран на заседание на Общинския съвет с Решение №126, взето с Протокол №15 от 20.03.2009 год. на заседание на Общински съвет Чупрене и влиза в сила от деня на приемането.
 • 7. Актуализиран с Решение №140 от 12.06.2009 год.
 • 8. Актуализиран с Решение №4, взето с Протокол №3 от 22.11.2011 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 9. Актуализиран с Решение №97, взето с Протокол №10 от 23.07.2012 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 10. Актуализиран с Решение №309, взето с Протокол №23 от 21.01.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 11. Актуализиран с Решение №316, взето с Протокол №24 от 12.02.2014 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 12. Актуализиран с Решение №282, взето с Протокол №26 от 11.01.2018 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 13. Актуализиран с Решение №359, взето с Протокол №32 от 28.06.2018 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 14. Актуализиран с Решение №368, взето с Протокол №34 от 23.08.2018 год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 15 Актуализиран с Решение №№56, 57 и 58 взето с Протокол №9 от 07.05.2020год. на заседание на Общински съвет Чупрене
 • 16. Актуализиран с Решение №179, взето с Протокол №24 от 25.06.2021год. на заседание на Общински съвет Чупрене

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

/Иван Велков/