https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.07.2021 г.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

 1. Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз  и на Отчета за състоянието на общинският дълг за 2020 год. на Община Чупрене.
 2. Разпореждане с вещи – частна общинска собственост.
 3. Приемане на Отчет на изразходваните бюджетни средства, предоставени на читалище „Проф. Д-р Асен Златаров“ с. Търговище през 2020 г. под формата на субсидия и за осъществените читалищни дейности.
 4. Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене и Детска градина „Христо Ботев” с.Горни Лом в списъка на защитените детски градини през новата 2021/2022 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет;
 5. 5. Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене и Основно училище „Христо Ботев” с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и училища през новата 2021/2022 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет;
 6. Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с.Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2021/2022 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет;
 7. Приемане на План за защита при бедствия на Община Чупрене за периода 2021-2023 г.
 8. 8. Допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чупрене.
 9. 9. Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.
 10. Наем на помещение – частна общинска собственост.
 11. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2021 г.
 12. Приемане на План за работа на Общински съвет Чупрене за второ полугодие на 2021 г.
 13. 13. Разни.

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 29.07.2021г от 09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене