https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 30.09.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №27 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

1. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата / ОбщКБДП/

2. Отмяна на Решение №187/30.07.2021 год., взето с Протокол №25/30.07.2021 год. на ОбС-Чупрене.

3. Промяна в състава на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание на Общински съвет Чупрене.

4. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Програма „местно развитие, намаляване бедността и подобрено включване на уязвими групи” по Процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите”

5. Отдаване под наем имот – частна общинска собственост.

6. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 29.09.2021г от 09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене