https://www.livechatalternative.com/

Заповед №457

З А П О В Е Д

457/01.11.2021г.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1  ,ал.2 ,ал.3 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 196 от Протокол № 27 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот – частна общинска собственост – помещение с площ от 18 кв.м. находящо се в сграда 81757.500.443.1 : застроена площ от 73кв.м.,бр. етажи 1 – предназначение на сградата –Административна делова сграда в с.Чупрене, за срок от 5 /пет/ години и с начална тръжна цена – наем за 1 /един/ месец – 30 лв., актувана с Акт № 1185 от 19.06.2018г. за частна общинска собственост .

 

Търгът ще се проведе на 25.11.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до 15.00 ч. на 24.11.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху наемната цена се внася до 16.00 часа на 24.11.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване

Тръжни документи: 50.00 лева;

Начална тръжна цена – 30.00 лева;

Депозит за участие  – 3.00 лева;

 

Повторен търг на 02.12.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562