https://www.livechatalternative.com/

Проект ”РЕИНТРОДУКЦИЯ НА БАЛКАНСКА ДИВА КОЗА В ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”

На 29.03.2012 г. от 11.00 ч, в Заседателната зала на община Чупрене, се проведе пресконферция, на която беше представен проекта пред медиите и обществеността на общината. Община Чупрене подписа  договор за изпълнение на проекта на 17.01.2012 г.  Общата стойност е 338 861,60 лв., от които 288 032,36 лв. се финансират от Европейският фонд за регионално развитие, а 50 829,24 лв. от национални средства.

Начална дата на проекта е м. Януари, 2012 г. Проектът трябва да приключи до м.Декември, 2014 г.
Общата цел на проекта е: Създаване на условия за възстановяване на популацията на балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balkanika Bolkan, 1925) на територията на Западна Стара планина
Балканската дива коза е подвид, включен в Приложение II на Директива 92/43 на Съвета на Европейската Икономическа Общност от 21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Дивата коза е включена и в “Червена книга на България” в категорията “застрашен вид”. Понастоящем се среща в само няколко изолирани находища в планините на Балканите.
Основната част от популацията е в България, като малки стада се срещат още в Македония, Гърция и Сърбия. Във всички находища вида е силно уязвим или е на границата от изчезване, като в някои от местообитанията вида вече не се среща.
В България понастоящем диви кози са разпространени в четири от високите планини – Рила, Пирин, Родопите и Стара Планина. Популацията в Стара Планина е напълно изолирана и в резултат на рязко намаляване на числеността е заплашена от изчезване.
    Специфични цели:
Изграждане на материално – техническа база и капацитет за възстановяване на популацията на балканска дива коза  на територията на община Чупрене.
Реинтродукция на вида в целеви местообитания на територията на община Чупрене.
Формиране на положително отношение и познания в заинтересованите страни и местните общности за опазване на вида.
Основни дейности и етапи за изпълнение на проекта:
•    Управление и координация на проекта
•    Изграждане на ограда за реинтродукция и устройство на територията
•    Доставка на оборудване.
•    Улов на животни.
•    Провеждане на подхранване, охрана и наблюдения.
•    Осигуряване на публичност на проекта и резултатите от него.
Очаквани резултати:
•    Изградена аклиматизационна ограда за реинтродукция на балканската дива коза и необходимите съоръжения.
•    Доставено необходимо оборудване.
•    Създадено основно стадо от 15-20 животни.
•    Изградена материална база и капацитет за реинтродукция на вида в Северозападна България.