https://www.livechatalternative.com/

Заповед №485

З А П О В Е Д

485/25.11.2021г.

 

 

На основание чл. 21., ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Решение № 198 от Протокол № 28 от 29.10.2021 г. на Общински съвет Чупрене,

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, ПИ с индентификатор 81757.500.1086 по кадастралната карта в с.Чупрене, община Чупрене,обл.Видин – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с площ от 6000 кв.м. и Акт № 1506 за ЧОС от 07.02.2019г. и скица на имота № 15-833422-28.07.2021г и с извършената експертна оценка от „ХЕНА” ООД Видин с експерт оценител инж. Бистра Кирилова Василева на горепосочения недвижим имот в размер на 36 100.00 лева.

 

Търгът ще се проведе на 20.12.2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чупрене.

 

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до 15.00 ч. на 17.12.2021 г. в Общината.

 

Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 17.12.2021 г.

 

Вид  на процедурата: публичен търг с явно наддаване:

 

Начална тръжна цена – 36 100.00 лева;

Депозит за участие – 3 610.00лева;

Стъпка на наддаване – 722.00 лева – 2% от началната тръжна цена;

 

Повторен търг на 29.12.2021 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.0896310562