https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 23.12.2021 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква Заседание №30 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 23.12.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на Читалище Чупрене.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Участие в извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение”Света Петка”АД гр.Видин
  2. Вземане на решение за подаване на заявление до РИОСВ – Монтана,за използване на средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.
  3. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2021г.
  4. Закупуване на дезинфектиращи уреди за борба с COVID – 19.
  5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за първо полугодие.
  6. Приемане актуализация на бюджета на община Чупрене за 2021 година.
  7. Разни

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 22.12.2021г. от 09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене