https://www.livechatalternative.com/

Обществено обсъждане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 04.04.2022г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чупрене в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в
сградата на Община Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55 и по електронен път на e-mail: [email protected]