https://www.livechatalternative.com/

Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене

О Б Я В А

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., oбн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г., бр. 29 от 9.04.2021 г.) и Заповед № 246/27.06.2022 г. на Кмета на община Чупрене

О Б Я В Я В А М

   Конкурс за заемане на длъжността: Началник отдел, Главен счетоводител в отдел „Финансово счетоводна дейност“, дирекция „Обща Администрация“ в Община Чупрене.

Нормативни изисквания: Закон за държавния служител, Класификатора на длъжностите в администрацията за съответното нивo,  Закон за счетоводството, Закона за публичните финанси, всички нормативни и поднормативни актове относими към длъжността.  Кандидатите да отговарят на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

А/ Минимални изисквания:

– образование – Висше;

– минимална образователно – квалификационна степен – Бакалавър;

– професионален опит – 3 години;

– минимален ранг – IV младши, ако кандидатът е работил по служебно правоотношение.

Б/ Специфични изисквания, установени с нормативен акт:

Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл.18, т.1, a, б, в и т.2 от Закона за счетоводството, а именно:

  1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;

бб) при бакалавърска степен – три години;

вв) при степен „професионален бакалавър“ – 4 години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;

  1. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

В/ Допълнителни изисквания:

– област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Професионално направление: Икономика;

– придобито образование по специалност „Счетоводство и контрол“ ще се счита за предимство; – отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация;

-отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на  местната и държавната администрация.

– компютърни умения.

 

 Начин за провеждане на конкурса:

След подборът по документи, конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

– Решаване на тест;

– Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

-Заявление по образец :

– Автобиография

– Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

– Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

– Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

– Копие от документ за придобит ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

– Копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации /при наличие на такива/;

Заявлението и приложенията към него се подават в деловодството на Община Чупрене, на адрес: с.Чупрене, ул. “Асен Балкански” № 55 – лично от кандидатите или чрез пълномощник, или по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението – Приложение 3 и декларацията за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 11.07.2022 г. включително. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител се предоставят на кандидатите – лично или чрез пълномощник при подаване на документите за участие в конкурса, а в случаите на кандидатстване по електронен път, се изпращат на кандидатите на посочения от тях електронен адрес.

Кратко описание на длъжносттa: Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената Система за финансово управление и контрол в община Чупрене. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащанията с изпълнителите по реализацията на същите.

Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 710 лв., съгласно Приложение № 1 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Конкретният размер на основната заплата за длъжността се определя съгласно нормативните актове за формирането на възнаграждението на служителите в държавната администрация.

Място, на което ще се обявяват списъците и друга информация относно конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОбА с.Чупрене и на следния адрес: https://www.chuprene.bg – в раздел „Обявления”. За допълнителна информация: тел: 09327/2580 – гл. специалист „ТРЗ и Човешки ресурси”.

 

Анжело Добричов

Кмет на община Чупрене