https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 25.11.2022

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание 45 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 25.11.2022 г. от 10.30 часа в Големия салон на читалището.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

        1.Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на, с.Търговище, с.Чупрене ,с.Върбово и с.Протопопинци на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

        2.Кандидатстване на Община Чупрене по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001  “Грижа в дома” на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

         3.Кандидатстване на Община Чупрене по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. и откриване на дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност.

        4.Съгласие за кандидатстване на Община Чупрене по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.0 02 – „Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

         5.Актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2022г.

         6.Актуализация на бюджета на Община Чупрене.

         7.Разни

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 25.11.2022 г. от  09.30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене