https://www.livechatalternative.com/

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА СЪГЛ.ЧЛ.10 ОТ ЗЕВИ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 2023 – 2032 г.

Файлове