https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.03.2023г.

             

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно заседание №49 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.03.2023г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чупрене.

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Членство на Община Чупрене в Старопланински туристически район
  2. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
  3. Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2023 год.
  4. Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2023г. В горските територии,собственост на Община Чупрене.
  5. Разни

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 31.03.2023г. от    09,30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене