https://www.livechatalternative.com/

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

І.С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Чупрене, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Чупрене.

ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
-предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност
-повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности
-намаляване на административната тежест
-намаляване на възможностите за корупционни практики
-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

ІІІ. Практическо въвеждане на КАО
В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:
 

1. Издаване на удостоверение за наследници

2.Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена

3.Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

4.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

5.Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.

6.Издаване на скица-виза за проучване и проектиране.

7.Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

8.Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи.

9.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

10.Приемане  и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозните средства.

 

Исканията за извършване на Комплексно административно обслужване  внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (приложение № 1).

 

Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец (приложение № 2). В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно.

 

Приложение № 1

Приложение № 2