https://www.livechatalternative.com/

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване

Община Чупрене, на основание Заповед № 426 от 20.11.2023 год. на Кмета на Община и Решение № 290 взето с Протокол № 55 от 25.08.2023 год. на Общински съвет Чупрене

О Б Я В Я В А :

 

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Глава Х, Раздел ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чупрене /НРПУРОУ/ за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Чупрене, съгласно чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ за срок от една година-стопанската 2023/2024 год.

Имотите предмет на търговете са подробно описании в Приложение № 1, представляващо неразделна част от горепосочената заповед по: землище, номер на имота, площ на имота, начин на трайно ползване, местност и са публикувани на сайта на община Чупрене в раздел „търгове”.

Началната тръжна цена за предоставяне на земи от ОПФ под наем е, както следва:

-Землище Чупрене:

-ниви-25,00 лв./дка.

-лозя-25,00 лв./дка.

-Землище Търговище:

-ниви-30,00 лв./дка.

-Землище Репляна:

-ниви-30,00 лв./дка.

Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота се внася в брой на касата на Община Чупрене или по банков път.

Търговете да се проведат в Заседателната зала на Община Чупрене, както следва:

-Землище Чупрене-15.12.2023 год.-11.00 часа.

-Землище Търговище-15.12.2023 год.-11.20 часа

-Землище Репляна-15.12.2023 год.-11.40 часа

Документите за участие в тръговете се подават в деловодството на Община Чупрене, стая 21, в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик всеки работен ден от 8,30 до 17.00 часа. Срок за подаване на тръжните документи-14.12.2023 год.-15,00 часа.

Цената на тръжната документация ца имотите е на стойност 50,00 лв. /петдесет лева/ която сума не се възстановява. Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Чупрене, стая 21 всеки работен ден от 8,00 до 17.00 часа. Срок за закупуване  на тръжните документи-14.12.2023 год.-12,00 часа.

За всеки обявен тръг се закупува тръжна документация и подава документация поотделно.

Право на участие в търга имат физически, юридически лица и еднолични търговци, които нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд «Земеделие», Държавен поземлен фонд, Общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

За справки и информация тел.:0896310562.

Файлове