https://www.livechatalternative.com/

Заявление по 37и., ал.5 от ЗСПЗЗ относно годишен план за паша за 2024г.

Заявленията се подават по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация.

Списък с необходимите документи, които се подават:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37 И ,АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ;
  2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.37И , АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ;
  3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ;
  4. АКТУАЛЕН ОПИС КЪМ 2024Г. НА ВИДОВЕТЕ И БРОЯ ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ;ЖИВОТНИ,ОТГЛЕЖДАНИ В ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ (ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ);
  5. СПРАВКА ЗА НАЛИЧНИТЕ ЖИВОТНИ В ОЕЗ КЪМ 2024Г. ОТ ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТАНА НА БАБХ;
  6. СПРАВКА ЗА ЖИВОТНИ В ОЕЗ ВЪВ ВРЪЗКА С 37И.,АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ АКТУАЛНА КЪМ 2024Г.;
  7. СПРАВКА С ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА , МЕРИ И ЛИВАДИ;
  8. ОПИС НА СОБСТВЕНИ И ПОЛЗВАНИ ИМОТИ С НТП – ПАСИЩА , МЕРИ И ЛИВАДИ.