https://www.livechatalternative.com/

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска – част от сградата на бивша Здравна служба с. Върбово

Община Чупрене, на основание Заповед № 223 от 27.05.2024 год. на Кмета на Община и Решение № 50 взето с Протокол № 50 от 30.04.2024 год. на Общински съвет Чупрене

О Б Я В Я В А :

 

Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване наем на обект, представляващ част от имот – публична общинска – част от сградата на бивша Здравна служба с. Върбово, за осъществяване на дейност като смесен магазин с конкретни критерии за оценка, със срок на наема за 10/десет/години.;

1.             Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на обект представляващ, помещение със застроена площ от 23 кв.м.,  находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ 100 кв.м., построена 1945 г. – Здравна служба, Дворно място – 230 кв.м., построена в Урегулиран поземлен имот XI, от кв.9 по регулационният план на с. Върбово, съгласно АКТ № 46 за публична общинска собственост от 15.05.2004г. за осъществяване на дейност като смесен магазин с конкретни критерии за оценка, със срок на наема за 10/десет/години.

2.        Начална конкурсна наемна цена:

2.1/Наем на помещение от сграда – 50,00 /петдесет/ лв. без ДДС;

2.2/Гаранция за участие  –  5,00 /пет/ лв. без ДДС;

2.3/Цена на конкурсната документация е – 50,00 /петдесет / лв. с ДДС;

2.4/ Срок на наема – 10 /десет/ години;

3.             Гаранцията за участие, в размер на 10% от началната конкурсна цена в приложението и се внася в брой на касата на община Чупрене или по банков път- IBAN: BG75 IABG 7496 3300 4019 00, BIC: IABGBGSF, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК.

Цената на конкурсната документация за имота, предмет на конкурса е на стойност 50,00 лв (петдесет лева) като сумата не се възстановява. конкурсната документация се закупува от от деловодството на Община Чупрене, стая 21 всеки работен ден от 8,00 до 17.00 часа. Срок за закупуване  на конкурсните документи -12.06.2024год.-12,00 часа.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Чупрене, стая 21, в запечатан и оформен съгласно условията на конкурсната документация плик всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа. Срок за подаване на конкурсните документи-12.06.2024 год.-15.00 часа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Конкурсът ще се проведат в административната сграда на община Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55 ет. III – Заседателна зала, както следва:

На 13.06.2024г. в 10.00 часа.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

4.         Оглед на имота/ите се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка с кмета/ км. наместник на съответното населеното място, където се намира имота/ите и след закупуване на конкурсната документация.

Договорът се сключва на за отдаване отдаване под наем на имот публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ КОНКУРС

6         Кандидатите за участие в конкурсът представят:

6.1. Заявление за участие по образец – приложение № 1;

6.2. Заверено копие или оригинал на документ за закупена конкурсна документация от името на лицето-кандидат за участие в конкурсът.;

6.3. Заверено копие или оригинал на документ за внесен гаранция за участие в конкурсът като за наредител на съответните суми да е вписано лицето – кандидат за участие в конкурса.

6.4. Заверено от участника копие на Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в конкурса чрез пълномощник.

6.5. Подписана (и подпечатана за ЕТ и ЮЛ) декларация за запознаване с конкурсната документация и проектодоговора към нея, и извършен оглед на имота/ите. (Приложение № 2 от конкурсната документация).

6.6.Удостоверение от служба МДТ при Община Чупрене за липса на задължения.

6.7. Предложение за инвестиции, свързани с инвестиране в подходящ екстериорен и интериорен дизайн и обзавеждане, което да съответства на нуждите на магазина и да създаде приятна обстановка за клиентите.

6.8. Предлагано работно време-с относителна тежест 20 на сто.

6.9. Предлагано разнообразие от стоки и услуги, за задоволяване на нуждите на местното население-с относителна тежест 20 на сто.

6.10.Ценово предложение:

1. Кандидатът представя в отделен, малък, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение от (наименованието на участника)“, подписан, респ. и подпечатан ценово предложение по приложен образец за имота, които е посочил в заявлението си за участие. Малкият плик с надпис „Ценово предложение от (наименованието на участника)“ се поставя в основния (голям) плик със заявлението за участие.

2. Предложената в ценовото предложение, цена:

се посочва в ЦЕЛИ ЛЕВОВЕ. При неспазване на условието, комисията приема като предлагана конкурсната цена, посочената от кандидата такава в цели лева, без да се съобразява с предложението, в частта му, относно посочени стотинки.

– се изписва с цифри и с думи за всеки номер имот, за който се участва. При различие е валидно изписването с думи.

3. Предлаганата наемна цена за наем не може да бъде по-ниска от обявената цена в т. 3 от настоящите конкурсни условия.

7.Обявление за конкурса да бъде публикувано в регионален вестник, а заповедта заедно с приложението към нея да се обяви на сайта на общината, на информационното табло в сградата на Общинска администрация с.Чупрене и в съответните кметства.

 

За справки и информация тел.:0896310562.

Файлове