https://www.livechatalternative.com/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА в обект № 15, отдел 58 подотдел „д” , в имот с кад.№ 546001; отдел 82 подотдел „г” в имот с кад. № 687001 в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

ЗАПОВЕД №166/25.07.2016г.