Местни данъци и такси

В община Чупрене се събират данъци и такси както следва:

 

 1. данък върху недвижимите имоти:

– 1,5 промила годишно върху данъчната оценка на недвижимите имоти за физически лица.

–  3  промила годишно върху данъчната оценка на недвижимите имоти за юридически лица.

 1. данък върху наследствата – в зависимост от наследството;
 2. данък върху даренията – в зависимост от дарението;
 3. данък при възмездно придобиване на имущество;
 4. данък върху превозните средства – по тарифа;
 5. патентен данък;
 6. туристически данък;
 7. данък върху таксиметров превоз на пътници;
 8. други местни данъци, определени със закон.

 

 • Общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени в ЗМДТ.
 • Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.
 • Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
 • Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по банков път. (Банкова сметка Местни данъци и такси)
 • За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
 • Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

 

Такса за битови отпадъци

Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:

 – събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

– третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

– поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги в размер на 3 промила годишно за физически лица.

Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги в размер на 9 промила годишно за юридически лица.

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите за цялата година до 30 април се прави 5% отстъпка.

(2) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(3)  Таксата битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(4)    Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

за първото тримесечие – до 31 януари;

за второто тримесечие – до 30 април;

за третото тримесечие – до 31 юли;

за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Декларация за освобождаване от такса смет