ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Чупрене

Заповед работно време ЦАО

БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТОКОЛИ

2000 – Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2012 – Заявление за карта за безплатно паркиране

2015 – Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и неподлежат на вписване

2027 – Заявление за скици за недвижими имоти

2054 – Заявление за съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти

2068 – Заявление за издавен на превозен билет за транспортиране на добита дървесине извън горски територии

2071 – Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества

2072 – Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2082 – Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2084 – Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2094 – Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

2110 – Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2112 – Заявление за издаване на разрешение за строеж

2117 – Заявление за одобряване на подробен устройствен план

2119 – Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 – Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Протокол устна заявка